Cách sắp xếp Trụ Tháng trong Tứ trụ Nhà chung cư phạm sát khí “THIÊN TRẢM SÁT” MẪU NGƯỜI “KHỐC HƯ”

Thầy Hỷ Nguyên

Giới thiệu

Thầy nguyên là Chủ Tịch hiệp hội phong thuỷ dịch học thế giới phân hội Việt Nam