Đôi lời về phong thuỷ Tư vấn phong thuỷ đình, đền, chủa, nhà thờ Tính 2 Mặt của Đào Hoa

Câu Chuyện Phong Thuỷ

Bài viết mới
Hai mặt của số đào hoa

Hai mặt của số đào hoa

Tam Nguyên Phong Thuỷ 24/03/2017
Đào hoa cũng hàm chứa trong đó hai thuộc tính, đồng thời cũng là hai loại hiệu quả trái ngược: Tích cực và tiêu cực