Cải vận Hỏa cho người sinh vào mùa đông Giảng địa đạo diễn ca câu 38-50: Chứng ứng cần thiết Tự do, tự tại theo dòng chảy của nhân duyên nghiệp quả