Tướng phát đạt Khí sắc và mạng vận hàng tháng Mê tín và khoa học.