Giảng địa đạo diễn ca câu 85-96: Phước duyên của người được đất Khái Luận Về Ngũ Hành Hình Tướng Nam Hải dị nhân - Bố Cái Đại Vương