Nam Hải dị nhân - Trịnh Kiểm Mẫu người "Nhật Nguyệt đồng lâm" Khí của Ngũ hành.