Tín ngưỡng thờ Mẫu Nam Hải dị nhân - Trịnh Kiểm Nguyên tắc thờ Thần,Phật