Nhân tướng học: Người có phúc tướng. Nhân tướng học: Tương quan giữa sắc và con người Thuỷ pháp tứ đại cục phần 4
Thiết Kế Mồ Mả