Đi lễ chùa không phải để cầu xin Bao sát tỉa chân nhang ngày 23 Tháng Chạp Tết Hạ nguyên
Thiết Kế Đình Chùa