cungcohonTín ngưỡng cổ truyền tin rằng con người có hai phần: hồn và xác. Khi chết, hồn lìa khỏi xác, xác bị phân hủy còn hồn sẽ tiếp tục tồn tại. Hồn có thể về trời, hoặc đầu thai kiếp khác (làm người hoặc vật), hoặc bị đày xuống địa ngục tùy theo những điều lành hay dữ mà người đó làm khi còn sống. Tuy nhiên, dân gian cũng tin rằng, nếu một người bị chết oan hoặc do tác động của những nghiệp xấu, các cô hồn không (hoặc chưa) được cõi nào tiếp nhận, phải lang thang và chịu đói rét, hoặc quấy rối người sống.
Vì tin có linh hồn nên đa số người Việt Nam giữ tục lệ thờ cúng tổ tiên và người thân đã qua đời, kể cả khi việc thờ cúng này không phù hợp với giáo lý của tôn giáo mà họ theo. Cúng cô hồn có thể là một hành vi mang tính nhân đạo, để "cứu giúp" những linh hồn khốn khổ. Nhưng đồng thời, cúng cô hồn cũng có thể là một hình thức "hối lộ" để khỏi bị các oan hồn quấy phá, hoặc để được họ "hỗ trợ".

CÚNG CÔ HỒN

 

(Hàng tháng cúng mùng 2 và 16)

Nên cúng phía ngoài ngoài cửa, khoảng 3, 4 giờ chiều .

Lễ vật tùy tâm:

Tam sanh (con tôm, quả trứng, miếng thịt luộc chín) hay miếng heo quay, con gà nấu cháo v.v...

Hoặc không có thì 12 chén cháo trắng,

Muối gạo 1 đĩa,

Bánh kẹo, giấy tiền vàng bạc ít nhiều tùy hỉ!

1 ly nước lạnh,

đốt 2 cây đèn cầy tượng trưng âm dương để 2 bên bát nhang.

Khấn đại khái như sau:

Nam Mô Diệm Nhiên Vương Bồ Tát , thống lảnh chư vong lai thọ Pháp thực.

Nam mô Tiêu Diện Đại sỉ, Hộ Pháp Vi Đà, mấy ông mấy bà các đẳng âm binh, thập nhị loại cô hồn, chư vong chiến sỉ, khuất mặt khuất mày, chết sa cây sa cối, sa cội sa cành, đầu ghành cuối bãi mau mau về đây hưởng tài thọ thực, hộ trì cho bổn gia tôi (nói tên họ tuổi mình...), bình an khương thới, thương mãi hiệp thuận (3lần).

Sau đó tụng KHAI YẾT HẦU CHƠN NGÔN sau đây 3 lần :

ÁN BỘ BỘ ĐẾ RỊ, DÀ RỊ ĐA RỊ, ĐÁT ĐA NGA ĐA DA (3 lần)

TAM MUỘI DA GIỚI CHƠN NGÔN:

ÁN TAM MUỘI DA TÁT ĐỎA PHẠM (3 lần)

BIẾN THỰC CHƠN NGÔN :

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA NGA ĐA PHẠ LỒ CHỈ ĐẾ, ÁN TAM BẠT

RA TAM BẠT RA HỒNG (3 LẦN)

CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN:

NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA , ĐÁT THA NGA ĐA DA , ĐÁT ĐIỆT THA , ÁN TÔ

RÔ TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ TA BÀ HA (3 LẦN)

NHỨT TỰ THỦY LUÂN CHƠN NGÔN:

ÁN NOAN NOAN NOAN NOAN NOAN (3 LẦN)

NHŨ HẢI CHƠN NGÔN :

NAM MÔ TAM MÃN ĐA MẨU ĐÀ NẨM ÁN NOAN (3 LẦN)

(Danh hiệu Thất Phật sau đây tụng 3 lần)

1 - NAM MÔ ĐA BẢO NHƯ LAI

2 - NAM MÔ BẢO THẮNG NHƯ LAI

3 - NAM MÔ DIỆU SẮC THÂN NHƯ LAI

4 - NAM MÔ QUÃNG BÁT THÂN NHƯ LAI

5 - NAM MÔ LY BỐ ÚY NHƯ LAI

6 - NAM MÔ CAM LỒ VƯƠNG NHƯ LAI

7 - NAM MÔ A DI ĐÀ NHƯ LAI

Thần Chú gia trì Pháp thí thực

Phổ thí hằng sa chúng cô hồn

Nguyện giai bảo mãn xả sân tham

Tốc thoát u minh sanh Tịnh Độ

Qui Y Tam Bảo phát Bồ Đề

Cứu cánh đắc thành vô thượng Đạo

Công đức vô biên tận vị lai

Nhứt thiết cô hồn đồng Pháp thực

Nhữ đẳng cô hồn chúng

Ngã kim thí nhữ cúng

Thử thực biến thập phương

Nhứt thiết cô hồn cộng

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngã đẳng dữ cô hồn

Giai cộng thành Phật Đạo .

THÍ VÔ GIÁ THỰC CHƠN NGÔN:

ÁN MỤC LỰC LĂNG TA BÀ HA (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

ÁN NGA NGA NẲNG TAM BÀ PHẠ PHIỆT NHỰT RA HỒNG (3 lần).

SAU ĐÓ TỤNG 1 BIẾN BÁT NHÃ VÀ 3 BIẾN VÃNG SANH:

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH :

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhả Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngủ uẩn giai không , độ nhứt thiết khổ ách .

Xá Lợi Tử sắc bất dị không , không bất dị sắc , sắc tức thị không , không tức thị sắc , thọ tưởng hành thức diệt phục như thị .

Xá Lợi Tử thị chư Pháp không tướng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng. bất giảm thị cố không trung vô sắc vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn nhỉ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhản giới nải chí vô ý thức giới ,vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nãi chí vô lảo tử , diệt vô lảo tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hửu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn.

Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đắc A Nậu Đa La Tam Miệu

Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại Thần Chú, thị đại Minh Chú, thị Vô Thượng Chú, thị vô đẳng đẳng Chú năng trừ nhứt thiết khổ chơn thiệt bất hư, cố thuyết Bát Nhã Ba la Mật Đa Chú tức thuyết Chú viết:

YẾT ĐẾ YẾT ĐẾ , BA LA YẾT ĐẾ, BA LA TĂNG YẾT ĐẾ, BỒ ĐỀ TÁT BÀ HA.(3 Lần câu ngắn này)

VÃNG SANH THẦN CHÚ:

Mam mô A Di Đa bà dạ đát tha dà đá dạ, đát điệt dạ tha. A Di Rị đô bà tỳ, A Di rị đa tất đam bà tỳ. A Di rị đa tỳ ca lan đế, A Di rị đa tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

(Nêú cảm thấy Chú Bát Nhã dài quá, thì có thể không đọc mà chỉ đọc 3 lần chú Vãng Sanh cũng được)

Khi tàn nhang vãi gạo muối và tạt nước lạnh , đốt vàng bạc trước sân , đồ cúng bỏ hoặc cho người khác, kẻ đứng cúng không nên ăn. 

Cứ cúng thường và đọc đầy đủ như trên mỗi tháng công đức thật chẳng nhỏ, hậu lai sẻ được khuất mặt họ hộ trì, sanh hoạt, làm ăn khá thấy rỏ ra.

ĐIỆP CẤP VONG LINH VU LAN

Vu Lan kỳ siêu Pháp đàn. Bổn đàn gởi điệp cấp vong linh,

Sa môn Thích ... phụng hành pháp sư.

Nay Bổn tự và Thập phương Phật tử thiết nghĩ rằng:

Bổn tự lịch đại hữu công các tiên linh,

Thập phương Phật tử trí tự chư vong giả.

Từ ngày cõi trần từ giã, cảnh lạ đi vào,

Vui khổ thế nào, chưa ai hay biết!

Nay gặp Vu Lan thắng hội, xả tội vong nhân,

Tất cả ân cần, lập đàn tiến bạt.

Giờ này:

Đạo tràng hoàn mãn, gởi một điệp văn,

Cấp phát chư linh, giữ làm công cứ;

Trên đường qui khứ, mọi việc an lành,

Lạc quốc vãng sanh, tiêu diêu tự tại.

Và mong rằng, ông bà cha mẹ quá khứ thường gia hộ cho:

Cháu con nội ngoại còn hiện tại,

Được mọi sự an lành may mắn,

Hiếu thảo thuận hòa,

Thương mẹ kính cha,

Yêu dòng quí họ.

Nay điệp cấp:

Bổn tự lịch đại hữu công các tiên linh,

Thập phương Phật tử trí tự chư vong giả.

Minh trung thâu chấp.

Nay, ngày Rằm ... tháng bảy năm ... PL. 25 ...

Nhất Như Lai Tâm.

Sau đây là phương danh chư vị vong linh có đăng ký lại:

- Họ ... Tên ...

- Họ ... Tên ...

v.v..

SỚ KỲ SIÊU

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con cung kính nghe rằng:

Chư Phật mười phương, vốn thương đời phóng quang tiếp dẫn;

Đạo mầu ba tạng, Thường dạy chúng thoát khỏi trầm luân.

Nhờ vậy, hôm nay chúng con:

Kính vâng lời thề sông biển,

Xin tỏ ý nguyện nguồn cơn.

Sớ rằng:

Nay có Tang chủ (trai chủ) ...

cùng cả gia quyến ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Cung kính về chùa lễ Phật,

(Cung kính thiết đàn phụng Phật) (1)

Hiến cúng hoa đăng;

Thành tâm phúng tụng kinh văn,

Độ vong siêu thoát.

Ngửa mong chư Phật xót thương,

Dủ lòng từ bi cứu bạt.

Nay tang chủ và cả gia quyến rất đau lòng vì vong linh (tên họ) ... một vị hương linh.

Nguyên sanh ngày ... tháng ... năm ..., từ trần ngày ... tháng ... năm ...

Than ôi vong linh! Từ xa trần thế, vào chốn U minh.

Luống khóc kiếp phù du tụ tán, vang bóng ngỡ ngàng;

Những thương đời hồ điệp biệt ly, mơ màng hồn mộng!

Thăng trầm chưa rõ, hiếu sự ân cần,

Hầu báo đền dưỡng dục thâm ân;

Ngõ thù đáp sanh thành dưỡng dục.

Đến đây, Đạo tràng khai diễn (hoàn mãn),

Pháp sự tuyên hành (châu long),

Đầu đội sớ văn, dâng lên bái bạch.

Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo, tác đại chứng minh.

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô U Minh Giáo Chủ, Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.

Phổ cập:

Ba Hiền, mười thánh,

Bốn phủ, muôn linh,

Tất cả Thiên thần,

Đồng thùy chiếu giám.

Phục nguyện:

Hào quang soi sáng,

Đường lối mở mang,

Vong linh nhờ đó,

Đi về lạc bang.

Và từ đó:

Tiêu tội khiên nhiều đời nhiều kiếp,

Hưởng phúc lợi cả họ cả nhà.

Còn mất an vui, trẻ già hạnh phúc.

Cẩn sớ.

Nay, ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Sa môn Thích ... Hòa nam thượng sớ. (2)

* Ghi chú:

(1) Nếu làm lễ tại nhà.

(2) Nếu Phật tử biết làm lễ và lễ có sớ thì trước khi cúng phải xin sự chứng minh của Sa môn mới được tuyên sớ. Nếu không sẽ bị tội mạo xưng, tự tôn phong vô lễ và có tội.

THIẾP THỈNH VONG

(Tuần thất)

Giác Hoàng Bảo đàn.

Bổn đàn gởi thiếp thỉnh vong linh.

A Di Đà Phật chứng minh.

Sa môn thích ... phụng hành pháp sự.

Nay có Tang chủ (trai chủ) ... cùng cả gia quyến ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Rất đau thương vì vong linh (tên họ) ..., pháp danh ... (1) một vị hương linh. Nguyên sanh ngày ... tháng ... năm ... từ trần ngày ... tháng ... năm ...

Than ôi vong linh!

Từ vào đường lạ, chưa biết về đâu;

Lòng những lo âu, cậy Tăng tiến bạt.

Nay thời:

Đạo tràng vừa mở, gởi một thiếp văn,

Triệu thỉnh vong linh, về nhà (chùa) thọ lễ;

Nghe lời kinh kệ, tội nghiệp sạch trong,

Thấy tánh tỏ lòng, vãng sanh Tịnh độ.

Và mong rằng:

Âm dương hai nẻo,

Sanh tử khác đường,

Nhờ một nén hương,

Vong linh cảm cách.

Nay thiếp thỉnh vong linh (tên họ) ...Minh trung thâu chấp.

Nay, ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Nhất Như Lai Tâm.

* Ghi chú:

(1) Một bị hương linh. Nguyên sanh ngày ... tháng ... năm ...

ĐIỆP CẤP VONG

(Tuần thất)

Tư minh kỳ siêu.

A Di Đà Phật chứng minh!

Sa môn Thích ... phụng hành pháp sự.

Nay có Tang chủ (trai chủ) ... cùng cả gia quyến ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Rất đau thương vì vong linh (tên họ) ... và cả gia quyến ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Nguyên sanh ngày ... tháng ... năm ..., từ trần ngày ... tháng ... năm ... một vị hương linh!

Than ôi vong linh!

Từ xa trần thế, chưa biết thăng trầm,

Muốn báo ân thâm, phải nhờ tiến bạt.

Nay thời:

Đạo tràng hoàn mãn, gởi một điệp văn,

Cấp phú vong linh, giữ làm công cứ,

Nhờ công đức ấy,

Cực lạc vãng sanh,

Quan ải đi qua, thảy đều thông đạt.

Và nên hiểu rằng:

Ta bà Cực lạc, cách biệt non sông,

Nhất niệm cảm thông, ngại gì sống thác.

Nay Điệp cấp vong linh (tên họ) ... Minh trung thâu chấp.

Nay, ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Nhất Như Lai Tâm.

* Ghi chú:

Tên họ tức là: "Đau thương vì vong linh (tên họ) ... nguyện sanh ..."

THIẾP THỈNH LINH

(Trong lễ cải táng mộ phần)

Cải táng kỳ siêu pháp đàn.

Bổn đàn gởi thiếp văn triệu thỉnh.

A Di Đà Phật chứng minh!

Sa môn Thích ... phụng hành pháp sự.

Nay có hiếu chủ Phật tử ... pháp danh ... và đồng hiếu quyến.

Thiết nghĩ rằng:

Hiển khảo một vị hương linh ...,

Hiển tỷ và các vong linh ...,

Từ khi ra đi, thăng trầm nào biết;

Bóng vang biền biệt, vui khổ ai hay!

Cháu con hương lửa đêm ngày,

Kỵ lạp cúng dường năm tháng.

Nhưng một nỗi niềm lo ngại khác:

Gò hoang mả loạn, đất lở mồ xiêu,

Do đó, vừa rồi con cháu xin phép ông bà cha mẹ, xin được cải táng mộ phần, đến nơi an ấm hơn.

Hầu an thân, người đã ra đi, Ngõ mãn nguyện kẻ còn ở lại.

Nay thời:

Pháp diên cập nhật,

Hiếu sự lâm thời,

Thiếp văn triệu thỉnh mấy lời,

Cảm cách lai lâm bổn tự (gia tộc).

Trai diên tham dự, kinh chú lắng nghe,

Ngộ tỏ tánh lòng, siêu sinh tự tại.

Từ nay,

Nắng mưa không còn sợ hãi,

Mồ mã yên ấm lâu dài;

Hương lửa chẳng ngại phôi phai,

Sớm tối nhờ chùa vĩnh viễn.

Thiếp văn xin chuyển, đến các tiên linh,

Vong ở u minh, cảm thông thâu chấp.

Nay thiếp thỉnh:

Các tiên linh, vong giả, Minh trung chấp chiếu.

Nay, ngày ... tháng ... năm ..., PL. 254 ...

Nhất Như Lai Tâm.

CHÚ HỘI BINH- CÚNG CÔ HỒN

Dùng khi cúng Cô hồn ngày 2,16.

1. ĐỌC CHÚ KIẾT TƯƠNG HỘI KHẢI :

Cam lồ môn khai –Cô hồn phật tử giá lâm tai –Văng pháp phó hương –Trai vĩnh phát luân hồi –u ám nhất thời khai.

Nam mô tiên sư Tổ sư Tam giáo Đạo sư –Phật tổ Quan âm Chí thế lai lâm –Hồng môn chiêu mộ –Bồ tát giáng sanh –Đà la ni đế –Đà la ni quân –Bát vạn trùng san –Huyền đàn thượng tướng –Thiên đình nhập nhã –Bát bộ Kim cang –Qua cái Miễu đàng –các sứ (Tiêu diện Đại sĩ ) –2 lần –Diệm khẩu quỷ vương –Đem binh cô hồn trùng trùng điệp điệp –ăn cướp mà chết –Phải gươm phải giáo –Chết đâm chết chém –yểu tử oan hồn –Bị thần Hỏa thiêu tự hồn xiêu phách lạc –Cách non cách núi –Cách sông cách suối –Cách xóm cách thôn –cách làng cách xã.

Hỡi Binh cô hồn -cùng Binh thượng lộ – áp lại chớ chày –Hoặc tà ma nào bị chiên,chặt,cắm,thâu,chỉ chóng dẫn về nạp trước Tổ sư –Cấp cấp y luật lệnh. Cẩn thỉnh Thiên thiên Lực sĩ vạn vạn tinh binh –Thiên binh thiên tướng –Binh 18 nước chư hầu –Non kia núi nọ –Vượt đi hang mây bãi biển Trường sa tu la ác đạo –Tà á rặc 12 vị Giàng dường binh Lý ngư Lý lực –Đại bàng Nam hải – ác thú gấu ngựa –Sài giật Hổ mang –Hồng Bàng chi điểu –Heo,mèo,quà quạ,kên kên –Thần Hoàng la lão –Binh ứng giá về đây –Thọ trì hưởng thực-Này hỡi âm binh ơi….ời.) –3 lần.

LỄ VẬT :

Đốt 2 ngọn đèn cầy + 3 chung rượu +1 ly nước lạng +Gạo ,muối + 3 miếng trầu +Bắp nổ +Bông,trái cây,bánh kẹo + Bộ Tam sên +6 chén cháo chia làm 2 bên +Giáy tiền vàng bạc. Mỗi một món đồ cúng thắp một cây nhang +3 nén nhang thắp vào bát nhang.

BẤM ẤN KIẾT TƯỜNG Đọc xong mỗ lần dùng ấn Kiết tường vẽ chữ RAM ( ) rồi bung trong gạo muối. Sau đó đọc chú:THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂM NGÔN 3 LẦN : (Ly bà ly bà đế –Cầu ha cầu ha đế –Đà ra ni đế –Na ha ra đế -Tì ni nễ đế –Ma ha dà ha đế –Chơn lăng càn đế –Ta bà ha ) –3 lần, Đọc tiếp :NIỆM DANH THẤT PHẬT :

(Nam mô đa bảo Như lai.

Nam mô Bảo thắng Như lai.

Nam mô diệu sắc thân Như lai.

Nam mô Quảng bác thân Như lai.

Nam mô Ly bố úy Như lai.

Nam mô Cam lồ vương Như lai.

Nam mô A di đà Như lai. ) –3 lần.

Đọc tiếp :CHÚ BIẾN THỰC : (Nam mô tác phạ đác tha nga đa. Phạ lồ chỉ đế, Án Tam bạc ra Tam bạc ra hồng ) –3 lần.

Đọc tiếp :CHÚ CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN : (Nam mô tô rô bà da. Đắc tha nga đa da. Đắc điệt tha. Án Tô rô tô rô –(Bác ra tô rô ) –2 lần –Ta bà ha ) –3 lần. (Án Noang noang noang noang noang ) –3 lần. (Án mục lực tăng –ta bà ha ) –3 lần. (Án bộ bộ đế vị –Già rị đa rị –Đác đa nga ra ) –3 lần.

Đọc tiếp :PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN : (Án nga nga–Nẵng Tam bà phạ.-Phật nhật ra hồng ) –3 lần. Khoán chữ Buà tổ vào gạo muối và rải ra.

Khi rải gạo muối đọc CHÚ PHÁT LƯƠNG : (Thần vọng thỉnh tiêu diên Đại sĩ –Diệm khẩu Quỷ vương phụng Tổ sư thiết lập đàn tràng –Thâu đẳng chư cô hồn nhập trận.Phó cho Sư (Thí chủ ) tên…tuổi –Gia trung hưng vượng –Hộ tử tôn phước thọ khang ninh-Tự tử tư vi hậu Thái bình-Bất khả hứa Tà ma xâm nhập –Lễ sư chủ (Tín chủ )cung thâm vi cấp –Nội Gia hương tâm đình hữu dư –Cõi Diêm phù –Thiên Địa vô tư –Nhơn tài thực –Nhơn tài cố hỉ –Diêm Thày phát Thiên thiên Lực sĩ –Mễ Thầy truyền Vạn vạn Tinh binh –Oan hồn yểu tử sanh linh –Thỉnh phù triệu cấp cấp y luật lệnh.).

Sau đó khoán chữ Ram : rồi rải gạo muối,rượu,nước xung quanh sân.

CHÚ ĐỌC TRƯỚC KHI ĐỐT VÀNG : (Ứng dĩ Phật tiền –Kim ngân phần hóa ) –3 lần. Sau đó bắt ấn Phật tổ (Ngón trỏ +giữa ) đọc câu Chú Các tướng chi binh về trấn đông trấn Tây,trấn Nam trấn Bắc –Trấn tại am thiền –cấp cấp y luật lệnh ). –3 lần.

Sau đó bung ấn lên trời và dậm chân 1 cái xuống đất.

 Tranh Phong Thủy

Gửi bình luận

Đối tác của Đại Hưng

ftrFeatured
TAM NGUYÊN  bằng các biện pháp phong thủy của mình đã giúp hàng nghìn người có cuộc sống hạnh phúc
 
 
Dayhocthilaixeotob2Dạy học thi lái xe oto B2vietskybookinglamwebseo