Dương trạch 30 nguyên tắc (Theo huyền không phi tinh) Lễ Cắt duyên âm, Cầu duyên Tín ngưỡng thờ Mẫu