Phép “táng sống” Bói ngày sinh theo người Ý Sáu loại "hoả"