Giảng địa đạo diễn ca câu 38-50: Chứng ứng cần thiết Nhân tướng học: Xem tướng mặt đoán vận mệnh PHONG TỤC VIỆT NAM: Mạn Đàm Về Việc Làng

Mẫu người "Tham vũ đồng hành"

Tam Nguyên Phong Thuỷ 27/03/2017
Mẫu người “Tham Vũ Đồng Hành” là những người có cung Mệnh an tại tứ mộ, tức là bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và có hai sao Tham Lang và Vũ Khúc tọa thủ đồng cung hoặc xung chiếu với nhau.