Nhân tướng học: Người có phúc tướng. Giảng địa đạo diễn ca câu 85-96: Phước duyên của người được đất Bói Chồng qua giờ sinh
4 kết quả với tag: bói tính cách