Bảng tính
Kim lâu, hoang ốc, tam tai

Bảng tính Tam tai, Hoàng ốc, Kim lâu năm 2020

- Bảng tính tuổi Tam tai, Hoàng ốc, Kim lâu trong một năm

- Nhập năm Dương lịch bạn muốn tính

Sao xanh là không phạm vào yếu tố trong cột

Sao đen là phạm vào yếu tố trong cột

Tuổi nào không phạm vào cả 3 yếu tố thì dòng đó được bôi màu xanh và có 3 sao màu xanh

Bảng tính Tam tai, Hoàng ốc, Kim lâu năm
Năm sinh Tuổi Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1950 71 Canh Dần Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1951 70 Tân Mão Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1952 69 Nhâm Thìn Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1953 68 Quý Tị Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1954 67 Giáp Ngọ Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1955 66 Ất Mùi Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1956 65 Bính Thân Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1957 64 Đinh Dậu Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1958 63 Mậu Tuất Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1959 62 Kỷ Hợi Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1960 61 Canh Tý Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1961 60 Tân Sửu Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1962 59 Nhâm Dần Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1963 58 Quý Mão Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1964 57 Giáp Thìn Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1965 56 Ất Tị Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1966 55 Bính Ngọ Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1967 54 Đinh Mùi Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1968 53 Mậu Thân Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1969 52 Kỷ Dậu Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1970 51 Canh Tuất Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1971 50 Tân Hợi Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1972 49 Nhâm Tý Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1973 48 Quý Sửu Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1974 47 Giáp Dần Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1975 46 Ất Mão Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1976 45 Bính Thìn Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1977 44 Đinh Tị Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1978 43 Mậu Ngọ Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1979 42 Kỷ Mùi Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1980 41 Canh Thân Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1981 40 Tân Dậu Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1982 39 Nhâm Tuất Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1983 38 Quý Hợi Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1984 37 Giáp Tý Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1985 36 Ất Sửu Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1986 35 Bính Dần Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1987 34 Đinh Mão Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1988 33 Mậu Thìn Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1989 32 Kỷ Tị Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1990 31 Canh Ngọ Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1991 30 Tân Mùi Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1992 29 Nhâm Thân Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1993 28 Quý Dậu Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1994 27 Giáp Tuất Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1995 26 Ất Hợi Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1996 25 Bính Tý Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1997 24 Đinh Sửu Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1998 23 Mậu Dần Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1999 22 Kỷ Mão Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2000 21 Canh Thìn Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2001 20 Tân Tị Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2002 19 Nhâm Ngọ Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2003 18 Quý Mùi Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2004 17 Giáp Thân Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2005 16 Ất Dậu Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2006 15 Bính Tuất Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2007 14 Đinh Hợi Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2008 13 Mậu Tý Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2009 12 Kỷ Sửu Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2010 11 Canh Dần Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2011 10 Tân Mão Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2012 9 Nhâm Thìn Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2013 8 Quý Tị Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2014 7 Giáp Ngọ Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2015 6 Ất Mùi Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2016 5 Bính Thân Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2017 4 Đinh Dậu Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2018 3 Mậu Tuất Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2019 2 Kỷ Hợi Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
2020 1 Canh Tý Tam tai Hoàng ốc Kim lâu
1900.2292