Lập lá số bát tự tứ trụ

Thông tin ngày giờ sinh
(Dương lịch)